Nyheter

2024-04-17

Anbudsförfarande för American Bistro Sweden AB i konkurs
Anbudsunderlag för American Bistro Sweden AB i konkurs


Bakgrund 
Den 8 mars 2024 försattes American Bistro Sweden Aktiebolag, 556625-4362 (”Bolaget”) i konkurs varvid advokaten Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolaget äger samtliga aktier i S4 Gruppen AB, 556910-6734, (”S4”) och SAG 2 AB, 559191-5904, (”SAG”). S4 bedriver restaurangen Taverna 1854 i Linköping centrum och SAG bedriver restaurangen Domino i Nyköping centrum. Båda restaurangerna har en pågående verksamhet.

Linköping 
S4 hyr lokaler på ca 450 kvm på adressen Stora Torget 1 i Linköping. S4 redovisade för 2023 en nettoomsättning på ca 13,4 miljoner kr. Resultat- och balansräkning för 2023 och januari – mars 2024 bifogas (bilaga 1-2). Verksamheten bedrivs med ca 20 hel- och deltidsanställda. Kassasystemet omfattas av ett hyresavtal.

Nyköping
SAG hyr lokaler på ca 900 kvm på adressen S:t Annegatan 2b i Nyköping centrum. SAG redovisade för 2023 en nettoomsättning på ca 3,3 miljoner kr. Resultat- och balansräkning för 2023 (bilaga 3). Det för närvarande inte några anställda med fast anställning. Restaurangen är en eventhall som bara har öppet mellan 10-15 tillfällen per år. Kassasystem och ljud- och ljusanläggning omfattas av ett hyresavtal.

Anbud 
Konkursboet infordrar härmed anbud på aktierna i S4 och SAG.

Tillgångar 
Vid en aktieöverlåtelse ingår samtliga tillgångar och skulder. Förteckning över inventarier och andra tillgångar kommer vid behov att tillhandahållas senare.

Förbehåll och genomförande av budgivningen 
Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att2 (2) genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Vad gäller immateriella rättigheter lämnar konkursboet inga garantier beträffande möjligheterna att överföra eller använda rättigheterna. Användning av rättigheterna sker på köparens egen risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal om leasing/hyra/avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal. Även hyresvärden för respektive lokal bör godkänna förvärvaren.

Anbud emottages i första hand på aktierna och i andra hand på hela rörelsen i S4 och SAG. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-465 06 771.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av den ska vara konkursförvaltaren tillhanda på ovanstående e-postadress senast den 26 april 2024, kl. 12.00.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja alla eller delar av aktierna eller rörelsen under tiden som anbudsförfarandet pågår. Konkursboet reserverar sig för eventuella felskrivningar eller annat misstag.

Bilagor
Resultatrapport ÅRL
Balansrapport ÅRL