Villkor & Integritetspolicy GDPR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGSGIVARE

1. BAKGRUND

1.1  Dessa allmänna villkor för uppdragsgivare (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag, konkursbo eller annan juridisk person(”Uppdragsgivaren”) och PS Auction AB, org. nr. 556632-1468, (”PS”) när Uppdragsgivaren lämnar uppdrag åt PS att för Uppdragsgivarens räkning sälja Uppdragsgivarens egendom (”Auktionsföremål”) på auktion (”Uppdrag”).

1.2  Auktionsföremål säljs till köpare (”Köpare”) av PS i eget namn men på uppdrag av Uppdragsgivaren. Parterna är därför ense om att eventuella kostnader, skador, krav, reklamationer m.m. som Köparen gör gällande mot PS med anledning av Uppdrag så långt möjligt ska överföras till Uppdragsgivaren (den s.k. back-to- back principen).

1.3  För att kunna köpa Auktionsföremål via www.psauction.se och därtill hörande sidor(”Webbplatsen”) måste Köparen acceptera PS allmänna villkor för auktion online för näringsidkare (om Köparen är näringsidkare) alternativt PS allmänna villkor för auktion online för konsumenter (om Köparen är konsument) (tillsammans kallat ”Köpvillkoren”).

2. Uppdrag

2.1  När ett Uppdrag lämnas till PS åtar sig PS att förmedla försäljning av de Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget via auktion online på Webbplatsen i enlighet med PS rutiner och processer.

2.2  Uppdragsgivaren ger PS ensamrätt att sälja de Auktionsföremål som omfattas av ett Uppdrag under den tid Uppdraget pågår.

2.3  Uppdragsgivaren har alltid rätt att avbryta ett Uppdrag. Om ett Uppdrag avbryts efter att Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget lagts ut på auktion ska PS dock alltid, trots avbrytandet, ha rätt att genomföra och avsluta aktuell(a) auktion(er). PS ensamrätt att sälja Auktionsföremålen fortsätter under sådana omständigheter att löpa fram till dess att auktionen/auktionerna avslutats.

2.4  Om de Auktionsföremål som omfattas av ett Uppdrag, eller del av dessa, förblir osålda efter en första auktion har PS rätt att avbryta det aktuella Uppdraget.

2.5  Om ett Uppdrag avbryts av endera parten ska Uppdragsgivaren inom en vecka från avbrytandet avhämta samtliga Auktionsföremål som Uppdraget omfattar vilka återfinns på någon av PS anläggning. Om Auktionsföremål inte hämtas inom nu nämnda tid ska Uppdragsgivaren ersätta PS för samtliga PS kostnader avseende lagerhållning m.m. som har samband med de Auktionsföremål som inte avhämtas.

2.6  Uppdragsgivaren är medveten om och samtycker till att Köparen kan vara både privatperson (konsument) och företag.

2.7  Uppdragsgivaren är medveten om och samtycker till att PS förbehåller sig rätten att neka till uppdrag rörande förmedling, förvaring eller handel med konstverk om värdet på den enskilda uppdraget uppskattas till mer än 80000 kr eller löpande uppdrag från inlämnande kund som beräknas överträffa beloppet 80000 kr årligen.

2.8 PS är mån om att auktionen skall ske på ett ärligt och förtroendefullt sätt för alla parter. Uppdragsgivaren förbinder sig att varken direkt eller indirekt delta i budgivningen på egna Auktionsföremål. Vid förekommande fall kommer PS omedelbart att avbryta auktionen och vi förbehåller oss rätten att begära ersättning för uppkommen skada för PS eller för tredje part.

3. Äganderätt m.m.

3.1  Uppdragsgivaren försäkrar att denne är rättmätig ägare till och har en full och oinskränkt förfoganderätt till Auktionsföremål, samt att Auktionsföremål inte är pantsatt eller på annat sätt är belastat. På förfrågan ska Uppdragsgivaren kunna styrka sin äganderätt till Auktionsföremål genom att uppvisa inköpskvitto, intyg eller annat av PS accepterat bevis.

3.2  Uppdragsgivaren ska lämna sådan information om Auktionsföremål som PS från tid till annan efterfrågar.

3.3  Bryter Uppdragsgivaren mot denna punkt 3 ska Uppdragsgivaren till PS betala ett vite om SEK 10 000 per Auktionsförmål, oavsett Auktionsföremålets värde. Utgivande av nu nämnda ersättning inverkar inte på PS rätt att göra gällande andra påföljder med anledning av överträdelsen, t.ex. kräva ytterligare skadestånd om PS skada överstiger ersättningsbeloppet.

4. Inlämning, risk och värdering

4.1  Om annat inte överenskommits ska Uppdragsgivaren avlämna Auktionsföremål till PS på den plats PS anvisar – vanligtvis på någon av PS anläggningar eller på platsen där Auktionsförmålet finns. Avlämnande ska ske på tid som parterna överenskommit i förväg. Vid avlämnande utför PS en undersökning tillsammans med Uppdragsgivaren.

4.2  Om Auktionsföremål avlämnas på någon av PS anläggningar övergår risken för skada på Auktionsföremålet på PS vid avlämnandet. Om Auktionsföremål förvaras på annan plats än PS anläggningar står Uppdragsgivaren för risken för skada på Auktionsföremålet såväl fram till som efter Avlämnade.

4.2.1 Villkor försäkringar 
Äganderätt kvarstår alltid hos Uppdragsgivaren intill dess full betalning erlagts. 
PS övertar försäkringsansvaret för de Auktionsobjekt där PS och säljande part har kommit överens om en tidpunkt där PS själva eller med hjälp av en underleverantör transporterar godset till egen lagerplats. 
PS erbjuder försäkring av alla Auktionsföremål som förvaras på någon av PS anläggningar. 
Är Auktionsföremålet ett fordon så ska det skrivas över på PS för att PS ska kunna hålla det försäkrat. Kan inte säljande part skriva över fordonet på PS så ska PS filialnummer skrivas som brukare av fordonet, då kan PS flytande försäkring täcka.

4.2.2 I de fall som inte beskrivs ovan måste säljande part hålla Auktionsföremålen försäkrade fram till dess att köpande part har fullföljt sitt köp av Auktionsföremålet. 

4.2.3 Avvikelser från processen kan göras om båda parter är överens om detta.                                                                                                                                                                            

4.2.4 Uppdragsgivaren har rätt att återta uppdrag mot ersättning av PS kostnader. 
PS förbinder sig att följa tillämpbara lagar och regler.

4.3  Uppdragsgivaren är skyldig att så snart som möjligt, dock senast i samband med avlämnandet, upplysa PS om samtliga kända fel och brister, tidigare skador på Auktionsföremålet samt annan information som PS rimligen bör känna till för utförande av Uppdraget.

4.4  Efter avlämnandet gör PS en värdering av, samt tar fram en objektsbeskrivning för, aktuella Auktionsföremål. Uppdragsgivaren ska kontrollera att alla kända fel finns med i objektsbeskrivningen innan Auktionsföremål läggs ut på auktion. Gjord värdering avser alltid ett uppskattat marknadspris vid tidpunkten av värderingen. Värderingen görs endast på uppdrag av Uppdragsgivaren.

5. Uppdragsavgift, provision m.m.

5.1 För varje Uppdrag som Uppdragsgivaren lämnar till PS ska Uppdragsgivaren, vid tidpunkt som PS anvisar, till PS betala en uppdragsavgift i enlighet med PS vid var tid gällande prislista. Uppdragsavgiften för ett Uppdrag återbetalas inte om Uppdraget avbryts av endera parten i enlighet med punkt 2 ovan.

5.2  För varje Uppdrag som Uppdragsgivaren lämnar till PS ska Uppdragsgivaren vidare, utöver ovan nämnda uppdragsavgift, till PS betala provision i enlighet med vad parterna överenskommit. Om parterna enats om provision i form av en procentsats ska denna förstås som en procent av det totala försäljningspriset exkl. moms, såvida annat inte överenskommits.

5.3  Om annat inte överenskommits svarar Uppdragsgivaren för eventuella frakt- och emballagekostnader för frakt, transport etc. av Auktionsförmål mellan parterna.

5.4  Efter avslutat Uppdrag ska PS, när Köparen har utgett full betalning till PS för de Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget och PS levererat desamma, inom 30 dagar redovisa och utbetala försäljningsersättningen avseende Uppdraget till Uppdragsgivaren, med avdrag för provision enligt punkt 5.2 ovan samt eventuella kostnader som Uppdragsgivaren ansvarar för såsom kostnader enligt punkt 8 nedan och eventuella reparations- och förbättringskostnader. Betalning sker till det bankkonto/bankgiro/plusgiro som Uppdragsgivaren angivit.

5.5  Försäljningsersättningen enligt punkt 5.4 ovan ska inte utbetalas till Uppdragsgivaren om Köparen är konsument och denne utnyttjar sin ångerrätt, i vilket fall försäljningsersättningen istället ska återbetalas till Köparen (se vidare punkt 7 nedan).

6. Visning

6.1  I de fall Auktionsföremålet inte avlämnas på någon av PS anläggningar ska Uppdragsgivaren hålla egendomen tillgänglig för visning för eventuella Köpare under normal kontorstid, vardagar kl. 8-17.

7. Ångerätt

7.1  Uppdragsgivaren är medveten om att Köparen, när denne är konsument, enligt gällande konsumentskyddslagstiftning alltid har rätt till 14 dagars ångerrätt.

8. Reklamationer och skadeslöshet

8.1  Hantering av reklamationer från Köpare ingår i PS uppdrag för Uppdragsgivaren och parterna är överens om att reklamationer från Köpare alltid ska hanteras av PS. Om Köparen vänder sig till Uppdragsgivaren med reklamationsfråga ska Uppdragsgivaren hänvisa Köparen till PS.

8.2  Reklamationer regleras genom sådan åtgärd i Köpvillkoren som PS bedömer lämplig i det enskilda fallet.

8.3  PS köper och säljer aldrig någonting för egen räkning. PS uppgift är istället att förmedla egendom från Uppdragsgivaren till Köpare. Med anledning härav bygger dessa Villkor på den s.k. back-to-back principen; innebärande att om Köparen enligt Köpvillkoren har rätt att rikta krav mot och/eller erhålla ersättning, skadestånd etc. av PS på grund av reklamation, fel eller brist i Auktionsföremål äger PS rätt att omedelbart rikta motsvarande krav mot och erhålla motsvarande ersättning, skadestånd etc. av Uppdragsgivaren.

8.4  Uppdragsgivaren ska hålla PS skadeslös från alla krav och/eller kostnader som riktas mot eller uppstår för PS med anledning av att Köparen reklamerar sitt köp eller annars ställer krav mot PS med anledning av att fel eller brist föreligger avseende Auktionsföremål/Uppdrag i enlighet med Köpvillkoren.

9. Försäkring

9.1  Uppdragsgivaren ansvarar för att Auktionsföremål är försäkrat och att eventuella skatter/avgifter är betalda fram till dess att Auktionsföremålet sålts. Om Auktionsföremålet finns på någon av PS anläggningar omfattas Auktionsföremål i regel även av PS vid var tid gällande företagsförsäkring, men PS lämnar ingen garanti härför och vid skada är Uppdragsgivaren ensamt ansvarig.

10. Personuppgifter

10.1  PS, med telefonnummer 0771 10 11 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Uppdragsgivarens personuppgifter.

10.2  PS kommer att behandla de personuppgifter som Uppdragsgivaren lämnar till PS eller som PS samlar in på Webbplatsen genom cookies för att fullgöra dessa Villkor, administrera auktioner/försäljningar, för direktmarknadsföring och för att i övrigt fullfölja PS åtaganden gentemot Uppdragsgivaren. De personuppgifter som PS behandlar är bl.a. namn, personnummer, e-postadress, adress (inkl. postnummer och ort), bankkontonummer och annan bankinformation, telefonnummer, budhistorik, organisationsnummer, IP-adress och sökord.

10.3  Användningen av uppgifterna kan även innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU/EES, samt att personuppgifter överförs till andra bolag inom PS koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med PS samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. PS kan också komma att samköra eller dela uppgifter med samarbetspartners som bedriver verksamhet i land utanför EU/EES.

10.4  Om den registrerades personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har denne rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: gdpr@psauction.com. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos PS Auction är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Överföring till tredje land

PS Auction överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

11. Ändringar av Villkoren

11.1  PS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Uppdragsgivaren eller genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller från det att Uppdragsgivaren har accepterat Villkoren (i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännande sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att PS har informerat Uppdragsgivaren om ändringarna. PS rekommenderar att Uppdragsgivaren håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Force Majeure

12.1 Om PS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som PS inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om PS fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Uppdragsgivaren häva försäljningsuppdraget.

13. Ogiltighet

13.1  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag

14.1  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras:

(a)  av svensk domstol, om Uppdragsgivaren är privatperson; och

(b)  genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om Uppdragsgivaren är näringsidkare.

14.2  För skiljeförfarande enligt punkt 14.1 (b) ovan ska skiljeförfarandets säte vara Göteborg, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska (såvida inte de tvistande parterna överenskommer annat).

14.3  Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt 14.1 (b), all information som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av eller på uppdrag av part eller skiljemännen under sådant förfarande samt alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut eller sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man utan föregående skriftligt samtycke av den part som informationen rör eller, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande parterna.

15. Cookies

15.1  PS webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

15.2  Du kan välja om du vill acceptera cookie-filer eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs. Om du stänger av cookie-funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på PS Auction.

16. YouTube

16.1  PS Auction använder sig av YouTube API Services för att visa filmklipp på sina webbsidor. Besökare som kollar på dessa filmklipp bunden till Youtubes Allmänna villkor och samtycker till att sina personuppgifter behandlas i enlighet med Google Intigritetspolicy.

_____________________
Dessa Villkor har fastställts av PS den 03-11-2023