Kundtjänst håller stängt från  kl.12 den 20 juni pga midsommar och öppnar igen kl.9 på måndag 24 juni

Trevlig midsommar!

Allmänna villkor för auktion online för konsumenter

1. Bakgrund

1.1. Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online (”Villkoren”) gäller när en konsument (”Kund”) gör ett köp via psauction.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och PS Auction AB, organisationsnummer 556632-1468 (”PS”). För att kunna köpa Auktionsföremål via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Information om PS behandling av personuppgifter finns i PS Integritetspolicy.

1.2. De föremål som säljs av PS via Webbplatsen (”Auktionsföremålen”) säljs av PS i eget namn men på uppdrag av en säljare som är en tredje part. I PS uppdrag ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av Auktionsföremålet vars innehåll framgår av punkten 3 i dessa Villkor (”Objektsbeskrivning”). Auktionsföremålen är vanligtvis begagnade och PS strävar efter att Objektsbeskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt.

2. Budgivning och avgift för tjänsten

2.1. Auktionsföremålen säljs via auktion online på Webbplatsen. För att kunna delta i en auktion online på Webbplatsen måste Kunden registrera sig som medlem i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor, se Webbplatsen och ovan. Utförlig information avseende PS budgivningstjänst och auktionsförfarandet återfinns i PS Auktions- och medlemsvillkor. Kund som väljer att delta i auktion på Webbplatsen ska följa PS vid var tid gällande regler och anvisningar.

2.2. Den budgivningstjänst som PS tillhandahåller har PS utvecklat över tid genom omfattande investeringar. PS investerar vidare löpande tid och pengar i att utveckla budgivningstjänsten. Om Kunden använder PS budgivningstjänst och lämnar vinnande bud utgår därför en avgift för nyttjande av själva budgivningstjänsten. Avgiften för tjänsten avser att täcka PS kostnader för budgivningstjänsten såsom gjorda investeringar i tjänsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som är nödvändiga för att tjänsten ska kunna tillhandhållas. Avgift för tjänsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Avgift för tjänsten kan variera i storlek beroende på vilket Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala avgiften för tjänsten även om köpet av det aktuella Auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av Kunden. PS bjuder på avgiften för tjänsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett Auktionsföremål. Gällande avgifter för tjänsten framgår på Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjänsten genomförs i enlighet med punkten 6 nedan.

2.3. I de fall där Kund tagit hjälp med att anordna finansiering av sitt Auktionsobjekt så är Kunden fortsatt bunden till köpet tills dess att finansieringen i sin helhet genomförts. I de fall en påbörjad finansiering av någon anledning inte fullföljs så har PS rätt att åter fakturera kunden för sitt köp och kräva att Kunden fullföljer det.

2.4. PS skyldigheter att fullfölja köpet i enlighet med dessa Villkor uppkommer först sedan säljaren till Auktionsföremålet godkänt det vinnande budet och faktura avseende Auktionsföremålet skickats till Kund som lagt det vinnande budet i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor.

3. Objektsbeskrivning

3.1. Auktionsföremål som finns tillgängliga för försäljning på Webbplatsen återges i Objektsbeskrivningen, där följande information anges:

(a) grundläggande beskrivning av Auktionsföremålet och dess huvudsakliga egenskaper;

(b) vid vilken tid och plats Auktionsföremålet finns tillgängligt för eventuell visning;

(c) ett uppskattat marknadsvärde på Auktionsföremålet;

(d) hur Auktionsföremålet kan levereras (om detta är tillämpligt) alternativt hur Auktionsföremålet kan lämnas ut eller ska hämtas; samt

(e) storleken på den avgift för tjänsten som är gällande på avgivet högsta bud.

3.2. Marknadsvärdet som lämnas på Auktionsföremålet baseras på en marknadsanpassad värdering av Auktionsföremålen inför auktionen. Det pris till vilket Auktionsföremålet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga marknadsvärdet. PS kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Auktionsföremål till ett lägre pris.

3.3. Uppgifter i Objektsbeskrivning kan komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i Objektsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsföremålets värde förbehåller sig PS rätten att ta bort Auktionsföremålet från auktionen och Webbplatsen samt rätten att eventuellt återföra Auktionsföremålet med ny Objektsbeskrivning. Om en Objektsbeskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

4. Varor med digitala delar

4.1 Om Auktionsföremålet är integrerat eller sammankopplat med ett digitalt innehåll eller en digital tjänst gäller dessa Villkor även för det digitala innehållet eller digitala tjänsten, om inget annat uttryckligen anges i dessa Villkor eller i Objektsbeskrivningen.

4.2 PS ska i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning informera om funktionen hos det digitala innehållet eller tjänsten. PS ska på egen hand eller genom leverantören av den digitala delen informera om och tillhandahålla säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar

5. Visning och undersökningsplikt innan auktion

5.1. Tid och plats för eventuell visning av Auktionsföremål aviseras i Objektsbeskrivningen. Kunden får själv bilda sig en uppfattning om utbjudna Auktionsföremål vid visning på plats och sedan bjuda efter vad Kunden själv anser Auktionsföremålet vara värt. Vid det fall en visning av Auktionsföremålet inte är möjlig ska Kunden efter bästa förmåga bedöma Auktionsföremålet bl.a. genom att studera Objektsbeskrivningen, bilder av Auktionsföremålet samt vid behov konsultera med PS.

5.2. En beskrivning av Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Auktionsföremål. PS rekommenderar därför att Kunden noggrant undersöker och bedömer Auktionsföremålets skick och beskaffenhet såväl före köpet samt så snart Kunden har mottagit Auktionsföremålet efter genomfört köp. Avbildning av ett Auktionsföremål i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen sker främst i identifieringssyfte och bör inte ensamt användas för avgörande av Auktionsföremålets utförande eller skick. Om PS har anledning att tro att Auktionsföremålet i något avseende avviker från vad som objektivt kan förväntas av Auktionsföremålet ska PS vid köpet informera Kunden om avvikelsen. Om Kunden uttryckligen och separat har godkänt avvikelsen ska Auktionsföremålet inte anses som felaktig.

6. Avgifter och betalning

6.1. Vid budgivning och köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser och bud presenteras på Webbplatsen exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Vid köp via Webbplatsen tillkommer, utöver avgiften för tjänsten, för varje enskilt Auktionsföremål moms och andra förekommande lagstadgade avgifter på avgivet högsta bud, se Objektsbeskrivningen för mer information. Moms tillkommer även på avgiften för tjänsten.

6.2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på Webbplatsen. PS har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med det vinnande budet. PS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

6.3. Betalning ska ske omgående efter att du vunnit auktionen, ditt bud blivit godkänt och PS skickat en faktura till din mail. Om din betalning inte görs omgående kommer PS inom tre (3) kalenderdagar skicka en påminnelse till dig. Om du trots påminnelsen inte betalar kan PS komma att skicka ytterligare en påminnelse till dig. Om betalning inte gjorts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid har PS rätt att kräva att köpet fullgörs. PS har i sådant fall även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, inklusive avgiften för tjänsten.

6.4. Uteblir betalning trots påminnelse från PS och Kunden är mer än trettio (30) dagar sen med betalning från det att betalning skulle ha skett har PS rätt att ta ut dröjsmålsränta och/eller inkassoavgift i enlighet med vad som följer av lag.

6.5. Om köpet hävs enligt punkten 6.3 ovan har PS rätten att, utan att först underrätta den vinnande Kunden, sälja om Auktionsföremålet till det utrops- och bevakningspris som PS finner lämpligt. Vid omförsäljning har PS rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka PS fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6.6. Om Kunden befinner sig utanför Sverige skickas fakturan med tillkommande svensk moms. Momsen ska betalas till PS och återbetalas sedan till Kunden när exportdeklaration eller annan handling som styrker att Auktionsföremålet lämnat Sverige kommer PS tillhanda. För att återbetalningen av momsen ska kunna ske måste exporthandlingen vara PS tillhanda senast fjorton (14) dagar efter fakturadatum. Kunden ska även till PS insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Kunden ansvarar för all tullhantering av Auktionsföremålet.

7. Avhämtning, undersökning och transport

7.1. Datum och tid för avhämtning av köpt Auktionsföremål anges på orderbekräftelsen, Objektsbeskrivningen eller den faktura som ställts till den vinnande Kunden. PS ansvarar inte för transport, och frakt ingår inte i ett köp av Auktionsföremålet. PS ska lämna Kunden meddelande om när Auktionsföremålet finns tillgängligt för avhämtning. Om inte annat särskilt överenskommits med Kunden ska avhämtning av Auktionsföremålet enligt denna punkt ske på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen. För Auktionsföremål som inte avhämtats inom föreskriven tid har PS rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista som framgår på Webbplatsen. PS kommer i så fall informera Kunden om detta innan. Om Kunden är förhindrad att hämta Auktionsföremålet på utsatt datum och tid måste Kunden kontakta PS enligt den kontaktinformation som angetts av PS.

7.2. Vid avhämtning av Auktionsföremålet ska kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse medtas. Inropade Auktionsföremål får dock inte avhämtas innan full betalning kommit PS tillhanda.

7.3. Vid avhämtning av Auktionsföremålet bör Kunden undersöka Auktionsföremålet för att säkerställa att Auktionsföremålet inte är felaktigt. Kund som hämtar Auktionsföremål genom ombud eller transportföretag bör skriva under ett leveransgodkännande genom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för Kundens räkning undersöka och hämta Auktionsföremålet.

7.4. Om ett Auktionsföremål inte avhämtats på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen, fakturan eller Objektsbeskrivningen, har PS rätt att överföra Auktionsföremålet till ett av PS anlitat lagrings-/speditionsföretag, häva och omförsälja i enlighet med de villkor som framgår av punkt 6.3 och 6.5 ovan alternativt kassera Auktionsföremålet. Vid det fall Auktionsföremålet rör fast egendom har Kunden rätt till tillträde vid ett bestämt datum i enlighet med överenskommelse mellan fastighetsägaren och Kunden.

7.5. PS kan efter särskild överenskommelse med Kunden ordna transport av Auktionsföremål. Alla transporter, såväl inom som utom Sverige, sker då normalt med externt avtalad aktör (”Speditör”) och utförs i enlighet med Speditörens gällande regler. Beslut om Speditör kan ske först efter fullgjord betalning. Kunden blir även fakturerad för specifika transportkostnader i enlighet med Speditörens vid var tid gällande prislista som anges på Webbplatsen.

7.6. PS tar ansvar för Auktionsföremål som skadas eller kommer bort när Auktionsföremål levereras till Kunden. Vid eventuella klagomål eller anspråk hänförliga till transporten, exempelvis om Auktionsföremålet har skadats under transporten, ska Kunden omedelbart meddela detta till Speditören och till PS enligt de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. I det fall PS åtar sig i enskilda fall att emballera och skicka köpta Auktionsföremål, sker detta för Kundens räkning och risken för varan övergår till Kunden när Kunden har mottagit varan. Vid det fall Kunden upptäcker eventuella fel med Auktionsföremålet ska Kunden omedelbart meddela PS detta i enlighet med nedan.

8. Riskövergång

8.1. Ansvaret för Auktionsföremålet övergår från PS till Kunden så snart Kunden, eller av Kunden anlitad transportör, avhämtat Auktionsföremålet. Om Kunden använder en transportör som erbjudits av PS, t.ex. en Speditör, övergår ansvaret från PS till Kunden när Kunden har mottagit Auktionsföremålet.

8.2. Om Auktionsföremålet utgör en vara med digitala delar övergår ansvaret från PS till Kunden när Kunden ges tillgång eller åtkomst till det digitala innehållet, eller till ett medel som är lämpligt för att få tillgång till eller ladda ned det, eller när den digitala tjänsten görs tillgänglig för Kunden.

8.3. PS ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som drabbat Kunden då Auktionsföremålet inte kan utlämnas av PS på dagen för avhämtning på grund av att Auktionsföremålet efter avslutad auktion blivit stulet vid platsen för avhämtning. PS ansvarar inte heller för kostnader, skada eller följdskada som drabbat Kunden då Auktionsföremålet dragits tillbaka efter avslutad auktion, oavsett anledning för detta. Vid eventuell stöld av Auktionsföremålet eller då PS dragit tillbaka Auktionsföremålet efter avslutad auktion kommer PS att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet till Kunden.

9. Ansvar för fel

9.1. En beskrivning av Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. För fel i Auktionsföremålet som består i att Auktionsföremålet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta ansvarar PS enligt nedanstående regler. PS ansvarar endast för fel enligt gällande konsumentskyddslagstiftning och en bedömning av om Kundens vara är felaktig ska alltid ske genom en jämförelse mot en likvärdig begagnad vara.

9.2. PS ansvarar inte för fel som uppkommer efter att Auktionsföremålet har avlämnats till Kunden. För varor med digitala delar ansvarar PS för fel som uppstår i den digitala delen inom tre (3) år från avlämnandet eller under den längre tid som avtalats mellan PS och Kunden avtalstiden. PS ansvarar inte för:

(a) fel, brister eller skador som framgår av auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen;

(b) fel som Kunden med hänsyn till Auktionsföremålets art, pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(c) fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Objektsbeskrivningen och studera de bilder som bifogats Auktionsföremålet eller sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsföremålet enligt punkten 3 eller punkten 7.3 ovan.

9.3. PS ansvarar inte för fel som beror på att Auktionsföremålet avviker från vad som objektivt kan förväntas av Auktionsföremålet som en begagnad vara om PS vid köpet har informerat Kunden om felet och Kunden uttryckligen och separat har godkänt felet. Det innebär t.ex. att begagnade varor inte ska anses felaktiga om felet beror på normalt slitage.

9.4. PS ansvarar vidare inte för fel om Auktionsföremålet säljs som ”reparationsobjekt”, och PS vid köpet har informerat Kunden om felet och Kunden uttryckligen och separat har godkänt felet.

9.5. Om Auktionsföremålet inte kan utlämnas efter avslutad auktion kommer PS att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet till Kunden, samt även ersätta Kundens kostnader som är förenade med resa till platsen för avhämtning i enlighet med de vid var tid gällande ersättningsnivåer som framgår på Webbplatsen.

9.6. PS ansvarar inte för fel hos Auktionsföremål som sålts för Kronofogdemyndigheten, konkursbo eller på uppdrag av inkassoföretag, eller leasingföretag. Kunden avstår från rätten att göra gällande någon som helst påföljd på grund av fel hos sådant Auktionsföremål. Fel hos Auktionsföremål som sålts för konkursbo får dock göras gällande fram till att konkursen är avslutad.

10. Reklamationer

10.1. Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar PS meddelande om felet (reklamation).

10.2. Kunden har rätt att reklamera fel som visar sig inom tre (3) år från Kundens köp av Auktionsföremålet på Webbplatsen. För varor med digitala delar kan Kunden reklamera fel inom motsvarande tre (3) år eller under den längre tid som avtalats mellan PS och Kunden. Reklamationsrätten täcker enbart varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamation ska göras inom den tid som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning.

10.3. Auktionsföremål som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten, konkursbo eller på uppdrag av inkassoföretag eller leasingföretag kan inte reklameras. Auktionsföremål som säljs på uppdrag av konkursbo kan dock reklameras fram till att konkursen är avslutad.

10.4. PS rekommenderar att reklamationer görs enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. PS förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

10.5. Vid fel i ett Auktionsföremål har Kunden rätt att välja att PS antingen

(a) i första hand avhjälpa felet; eller

(b) ersätter Kunden med en ersättningsvara

10.6. Om PS inte har möjlighet att kompensera Kunden på det sätt som Kunden väljer enligt punkt 10.5 eller om Kundens val skulle medföra oskäliga kostnader för PS, ska PS kompensera Kunden genom det andra alternativet. Om inte heller det är möjligt eller medför oskäliga kostnader för PS, har PS rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att

(a) i första hand avhjälpa felet,

(b) i andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag; eller

(c) i tredje hand ersätta Kunden med en ersättningsvara.

10.7. Vid ersättning med ersättningsvara kan PS inte garantera att Kunden kompenseras med en likvärdig ersättningsvara som Auktionsföremålet med hänsyn till att Auktionsföremålet är en begagnad vara.

10.8. PS står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av PS.

10.9. Om kompensation enligt punkten 10.5 eller 10.6 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som PS ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet efter att ha meddelat PS om detta och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till PS vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.

10.10. Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som PS ansvarar för är PS berättigad till ersättning för sina kostnader.

11. Ångerrätt

11.1. Vid köp av ett Auktionsföremål på Webbplatsen gäller alltid fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela PS detta inom fjorton (14) dagar från det att Kunden eller Kundens ombud hämtat eller tagit emot Auktionsföremålet (ångerfristen).

11.2. Ångerrätten gäller inte vid försäljning av Auktionsföremål som är fast egendom eller av andra varor som ångerrätten enligt lag inte gäller för, exempelvis livsmedel.

11.3. Om Kunden vill ångra köpet av Auktionsföremålet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till PS på det sätt som anges här: Ångra köp & reklamera. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på Auktionsföremålet i meddelandet. Kunden kan istället välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket).

11.4. Vid utövande av ångerrätten har Kunden möjlighet att återlämna Auktionsföremål som köpts på Webbplatsen till den PS lokal som Auktionsföremålet utgått ifrån. Att återlämna ett Auktionsföremål till PS lokaler är kostnadsfritt. Utförliga instruktioner för hur Kunden gör för att utöva sin returrätt finns på Webbplatsen. Om retur sker till PS lokaler ska Kunden ta med sig kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse.

11.5. Om Kunden vid utövande av sin ångerrätt istället väljer att skicka tillbaka Auktionsföremålet betalar Kunden returfrakten och ansvarar för Auktionsföremålets skick efter det att Kunden har hämtat eller mottagit Auktionsföremålet samt under returfrakten. Auktionsföremålet ska skickas i retur inom fjorton (14) dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till PS. Auktionsföremålet bör skickas väl emballerad och i fint skick. PS rekommenderar att returer görs till PS enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här: Ångra köp & reklamera.

11.6. När Kunden ångrar sitt köp betalar PS tillbaka det belopp som Kunden betalat för Auktionsföremålet, inklusive standardleveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans genom t.ex. Speditör som PS erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har PS rätt att dra av en summa motsvarande Auktionsföremålets värdeminskning jämfört med Auktionsföremålets ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat Auktionsföremålet i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

11.7. PS betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom fjorton (14) dagar från och med det datum PS tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. PS får dock vänta med återbetalningen tills PS tagit emot Auktionsföremålet eller Kunden har visat att Auktionsföremålet har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. Det tillkommer under inga omständigheter några avgifter för Kunden i samband med återbetalningen.

11.8. I enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor återbetalas avgiften för budgivningstjänsten inte då Kunden uttryckligen och separat har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och att ångerrätten inte gäller.

12. Särskilda villkor vid försäljning av utmätt gods

12.1. PS erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning på Webbplatsen. Vid försäljning av dessa Auktionsföremål gäller särskilda villkor enligt följande.

12.2. Auktionsföremålen säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att inställa vissa Auktionsföremål för försäljning med kort varsel. Auktionsföremålen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället. Inga reklamationer eller ångrade köp beaktas.

12.3. PS gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Objektsbeskrivningen på Webbplatsen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Auktionsföremålets skick och kontrollera Objektsbeskrivningen. Auktionsföremålen kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Auktionsföremålets skick.

13. Ändringar av Villkoren

13.1. PS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att PS har informerat Kunden om ändringarna. PS rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

14. Force Majeure

14.1. Om PS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som PS inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, pandemi, terroristattack, stöld, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom PS kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om PS fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre (3) månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

15. Kontakt

15.1. Vid frågor eller klagomål kan Kunden kontakta PS via info@ps.se, 0771 10 11 00 eller via PS chattfunktion på Webbplatsen.

16. Tillämplig lag

16.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

16.2. I Sverige kan du som Kund även göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du som Kund kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Dessa Villkor har fastställts av PS den 21-05-2024