Auktions och medlemsvillkor

1. Bakgrund

1.1 Dessa auktions- och medlemsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och PS Auction AB, organisationsnummer 556632-1468 (”PS”). Genom att godkänna Villkoren blir du alternativt det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos PS.

1.2 Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos PS, för användningen av PS webbplats psauction.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, såsom exempelvis budgivning eller bevakning av ett föremål, som PS tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Vid köp och försäljning av föremål via Webbplatsen (”Auktionsföremål”) gäller istället PS vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

1.3 Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om PS behandling av personuppgifter enligt PS integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Villkoren, PS Integritetspolicy och den information som PS anger på Webbplatsen utgör detfullständiga avtalet mellan Kunden och PS rörande användning av Webbplatsen och PS Tjänster.

2. Tjänsterna - budgivning

2.1 PS kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såsom möjlighet att lägga eller bevaka bud. Sådana Tjänster kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Nedan villkor gäller för PS budgivningstjänst via Webbplatsen.

2.2 En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. PS förbehåller sig rätten att avstå från försäljning, bortse från bud samt bestämma om budgivning ska göras om på grund av oklarheter om sista bud.

2.3 En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen från att denna startat tills att den stänger. För varje Auktionsföremål som utropas till auktion på Webbplatsen finns ett angivet klockslag då så kallad nedräkning för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs av en Kund inom tre (3) minuter från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare tre (3) minuter. När budgivningen har varit avstannad i tre (3) minuter, så är auktionen avslutad. Tid för auktionsslut är av denna anledning rörlig och kan inte förutses.

Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

2.4 Samtliga bud är bindande för Kunden. Ett avgivet bud kan därför inte återkallas, förutsatt att tvingande konsumenträttslig lagstiftning inte föreskriver annat i relation till Kund som är konsument. Observera att ångerrätt i de flesta fall inte kommer gälla för lagt bud, se mer information om detta nedan under punkt 8.

2.5 Den budgivningstjänst som PS tillhandhåller har PS utvecklat över tid genom omfattande investeringar. PS investerar vidare löpande tid och pengar i att utveckla budgivningstjänsten. Om Kunden använder PS budgivningstjänst och lämnar vinnande bud utgår därför en avgift för nyttjande av själva budgivningstjänsten. Avgiften för tjänsten avser att täcka PS kostnader för budgivningstjänsten såsom gjorda investeringar i tjänsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som är nödvändiga för att tjänsten ska kunna tillhandhållas. Avgiften för tjänsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Avgiften för tjänsten kan variera i storlek beroende på vilket Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala avgiften för tjänsten även om köpet av det aktuella Auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av Kunden. PS bjuder på avgiften för tjänsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett Auktionsföremål. Gällande avgifter för tjänsten framgår på Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjänsten till PS genomförs i enlighet med PS vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

2.6 Ett Auktionsföremål som bjuds ut till auktion på Webbplatsen har getts ett lägsta pris som PS är villig att sälja Auktionsföremålet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsföremålet (“Bud”). En Kund som vill lägga ett Bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. PS erbjuder olika budstrategier. Beroende på vald budstrategi så kommer PS när en Kund lägger ett Bud som överstiger Reservationspriset automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Budet. Detta kan även inträffa under Reservationspris beroende på vald budstrategi. Se Webbplatsen för mer information om PS budstrategier. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Budet. Se Webbplatsen för mer information om Bud och dess funktion. PS förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsföremål från Webbplatsen under pågående budgivning.

2.7 Det högst angivna budet vinner. Om två lika höga bud har angivits vinner den Kund vars bud registrerats först hos Tjänsten. Efter avslutad auktion har den Kund som avgivit det högsta budet alltid ingått ett bindande avtal med PS, förutsatt att PS godkänt Kundens bud genom att skicka en faktura till Kunden eller annars bekräftar budet i enlighet med punkten 2.9 nedan. Tillämpliga villkor för köp framgår av PS vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online. Om inte Reservationspriset har uppnåtts gäller vad som framgår av punkten 2.8 nedan.

2.8 Om ett Auktionsföremål inte har uppnått sitt Reservationspris förbehåller sig PS rätten att inte acceptera Kundens bud, utan istället lägga ut Auktionsföremålet till försäljning igen utan föregående kontakt med Kunden som har lagt det högsta budet. Om Kundens bud har godkänts av PS skickas en faktura till Kunden utan inledande kontakt med PS. Skickad faktura är alltså som ett godkännande av budet från PS sida. Fakturan skickas till den e-postadress som Kunden har angivit vid registrering och finns tillgänglig att ladda ner på Kundens egen sida på Webbplatsen.

2.9 Efter auktionen kontaktar PS den Kund som vunnit budgivningen i enlighet med punkten 2.7, normalt inom tre (3) arbetsdagar, via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Detta sker normalt genom att PS skickar en faktura till Kunden. Betalning av köpet genomförs i enlighet med PS vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online. Vinnande Kund är skyldig att finnas tillgänglig på telefon samt läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall PS inte kan få kontakt med den vinnande Kunden trots upprepade försök, har PS rätt att debitera avgiften för tjänsten samt erbjuda andra Kunder att köpa Auktionsföremålet, såvida inget annat anges.

3. Användarkonto samt kunduppgifter

3.1 För att kunna utnyttja Tjänsterna, exempelvis lägga ett bud på Webbplatsen, måste Kunden vara registrerad och inloggad på Webbplatsen, antingen som privatperson eller som företag. Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Kunden registrerar sig genom att fylla i sina uppgifter på Webbplatsen och erhåller därefter ett användarkonto. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om PS behandling av personuppgifter finns i PS Integritetspolicy.

3.2 Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda den juridiska personen till Villkoren, använda Tjänsterna och ingå avtal för den juridiska personens räkning på Webbplatsen också är kontaktperson. Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

3.3 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om Kunden använder BankID för inloggning ska Kunden se till att ingen obehörig får tillgång till det. Kunden ska omgående anmäla till PS om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord eller kommit över Kundens BankID. Kunden ansvarar för handlingar, såsom budgivningar och köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.4 Om PS misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har PS rätt att stänga av Kunden. PS har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.5 PS är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto under förutsättning att PS inte gjort sig skyldig till försummelse.

4. Meddelanden

4.1 Meddelanden från PS till Kunden sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till PS ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen.

4.2 Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelande som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

5. Teknik

5.1 PS kan tyvärr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Kund att använda Webbplatsen eller att data går förlorade. PS ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer.

5.2 Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. PS förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. PS ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. PS ansvarar inte för skador eller fel i sina eller övrigas datorutrustning och/eller program som påverkar deltagandet i PS auktioner.

5.3 Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av PS. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

6.2 PS, PS ONLINEAUKTIONER.SE, PS ONLINEAUCTIONS.COM, PS AUCTION.SE, PS AUCTION.EE, PS AUCTION.DK, PS AUCTION.FI och PS AUCTION.COM samt därtill relaterade logotyper utgör PS varumärken och/eller domännamn. Användning av varumärkena får endast ske efter PS skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med PS instruktioner.

7. Avtalstid

7.1 Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos PS. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

7.2 En Kund som har avstängts från Webbplatsen av PS har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan Kunds inloggning, utan PS föregående skriftliga samtycke. PS har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

8. Ångerrätt för konsumenter

8.1 Vad som sägs i denna punkt 8 gäller för konsumenter.

8.2 I vissa fall gäller inte ångerrätten. Så är fallet om avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om Kund som är konsument uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och att Kunden har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. När Kunden deltar i en auktion på Webbplatsen genom att lägga Bud, utnyttjar Kunden en tjänst (budgivningstjänsten) som också fullgörs genom att Kunden lämnar Bud i en auktion under pågående ångerfrist. När Kunden använder denna tjänst kommer Kunden kunna lämna sitt uttryckliga samtycke till att tjänsten börjar utföras och att Kunden inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts (d.v.s. så snart Budet har lämnats). Nedan information om ångerrätt är därför i de flesta fall inte aktuell vid nyttjande av PS budgivningstjänst, däremot kan den vara av relevans för andra Tjänster som PS från tid till annan kan komma att erbjuda Kunden.

8.3 Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag avtal om en tjänst ingås. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten, innan ångerfristen har löpt ut, ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till PS. För en smidig hantering rekommenderar PS Kunden att kontakta PS på det sätt som beskrivs på Webbplatsen. Kunden ska då ange namn och annan relevant information såsom vilken Tjänst det gäller. Kunden kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här: Ångerblankett Konsumentverket.

8.4 För att Kunden ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att Kunden sänder sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

8.5 När Kunden utövar sin ångerrätt kommer PS betala tillbaka det eventuella belopp som Kunden betalat för den ångrade tjänsten. På det belopp som ska återbetalas för en ångrad tjänst har PS rätt att dra av en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten förutsatt att Kunden begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen.

8.6 PS betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum PS tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, om inte annat överenskommits eller om det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Ändring av villkor

9.1 PS kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighets beslut, om ändringen måste gälla omgående.

9.2 Om inte PS och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Webbplatsen stängs då ned för den Kunden och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. PS rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Avstängning

Om en Kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om PS har anledning att misstänka att en Kund bryter mot bestämmelserna i Villkoren kan PS efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto och/eller (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

11. Överlåtelse

PS har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer PS att meddela vem som har tagit över avtalsrelationen efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via epostmeddelande. Om PS överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sitt avtal med PS utan föregående skriftligt medgivande.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

12.2 Vid tvist med Kund som är privatperson följer PS beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är privatperson kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Dessa Villkor har fastställts av PS den 11-03-2017