Allmänna villkor för auktion online för näringsidkare

1. Bakgrund

1.1. Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online (”Villkoren”) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk person (”Kund”) gör ett köp via psauction.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan Kund och PS Auction AB, organisationsnummer 556632-1468 (”PS”). För att kunna köpa Auktionsföremål via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren.

1.2. De föremål som säljs av PS via Webbplatsen (”Auktionsföremålen”) säljs av PS i eget namn men på uppdrag av en säljare som är en tredje part. I PS uppdrag ingår vanligtvis att värdera och upprätta en beskrivning av Auktionsföremålet vars innehåll framgår av punkten 3 i dessa Villkor (”Objektsbeskrivning”). Auktionsföremålen är vanligtvis begagnade och PS strävar efter att Objektsbeskrivningen ska vara så rättvisande som möjligt.

2. Budgivning och avgift för tjänst

2.1. Auktionsföremålen säljs via auktion online på Webbplatsen. För att kunna delta i en auktion online på Webbplatsen måste Kunden registrera sig som medlem i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor, se Webbplatsen och ovan. Utförlig information avseende PS budgivningstjänst och auktionsförfarandet återfinns i PS Auktions- och medlemsvillkor. Kund som väljer att delta i auktion på Webbplatsen ska följa PS vid var tid gällande regler och anvisningar.

2.2. Den budgivningstjänst som PS tillhandahåller har PS utvecklat över tid genom omfattande investeringar. PS investerar vidare löpande tid och pengar i att utveckla budgivningstjänsten.  Om Kunden använder PS budgivningstjänst och lämnar vinnande bud utgår därför en avgift för nyttjande av själva budgivningstjänsten. Avgiften för tjänsten avser att täcka PS kostnader för budgivningstjänsten såsom gjorda investeringar i tjänsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som är nödvändiga för att tjänsten ska kunna tillhandhållas. Avgiften för tjänsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Avgiften för tjänsten kan variera i storlek beroende på vilket Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala avgiften för tjänsten även om köpet av det aktuella Auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av Kunden. PS bjuder på avgiften för tjänsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett Auktionsföremål. Gällande avgifter för tjänsten framgår på Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjänsten genomförs i enlighet med punkten 5 nedan.

2.3. I de fall där Kund tagit hjälp med att anordna finansiering av sitt Auktionsobjekt så är Kunden fortsatt bunden till köpet tills dess att finansieringen i sin helhet genomförts. I de fall en påbörjad finansiering av någon anledning inte fullföljs så har PS rätt att åter fakturera kunden för sitt köp och kräva att Kunden fullföljer det.

2.4.  PS skyldigheter att fullfölja köpet i enlighet med dessa Villkor uppkommer först sedan säljaren till Auktionsföremålet godkänt det vinnande budet och faktura avseende Auktionsföremålet skickats till Kund som lagt det vinnande budet i enlighet med PS vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor.

3. Objektsbeskrivning

3.1. Auktionsföremål som finns tillgängliga för försäljning på Webbplatsen återges i Objektsbeskrivningen, där följande information anges:

(a) grundläggande beskrivning av Auktionsföremålet och dess huvudsakliga egenskaper;

(b) vid vilken tid och plats Auktionsföremålet finns tillgängligt för eventuell visning;

(c) ett uppskattat marknadsvärde på Auktionsföremålet;

(d) hur Auktionsföremålet kan levereras (om detta är tillämpligt) alternativt hur Auktionsföremålet kan lämnas ut eller ska hämtas; samt

(e) storleken på den avgift för tjänsten som är gällande på avgivet högsta bud.

3.2. Marknadsvärdet som lämnas på Auktionsföremålet baseras på en marknadsanpassad värdering av Auktionsföremålen inför auktionen. Det pris till vilket Auktionsföremålet slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga marknadsvärdet. PS kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande Auktionsföremål till ett lägre pris.

3.3. Uppgifter i Objektsbeskrivningen kan komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i Objektsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsföremålets värde förbehåller sig PS rätten att ta bort Auktionsföremålet från auktionen och Webbplatsen samt rätten att eventuellt återföra Auktionsföremålet med ny Objektsbeskrivning. Om en Objektsbeskrivning har lämnats på olika språk, gäller den svenska versionen i första hand.

4. Visning och undersökningsplikt innan auktion

4.1. Tid och plats för eventuell visning av Auktionsföremål aviseras i Objektsbeskrivningen. Kunden får själv bilda sig en uppfattning om utbjudna Auktionsföremål vid visning på plats och sedan bjuda efter vad Kunden själv anser Auktionsföremålet vara värt. Vid det fall en visning av Auktionsföremålet inte är möjlig ska Kunden efter bästa förmåga bedöma Auktionsföremålet bl.a. genom att studera Objektsbeskrivningen, bilder av Auktionsföremålet samt vid behov konsultera med PS.

4.2. En beskrivning av Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet innan auktionen genomförs på Webbplatsen. Fel och brister kan förekomma på utbjudna Auktionsföremål. Kunden ska därmed noggrant undersöka och bedöma Auktionsföremålets skick och beskaffenhet. Avbildning av ett Auktionsföremål i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen sker endast i identifieringssyfte och kan inte användas för avgörande av Auktionsföremålets utförande eller skick. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta dock utgöra grund för hävning av köpet.

4.3. PS är inte ansvarig för om Kunden försummar sin undersökningsplikt enligt ovan och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt.

5. Avgifter och betalning

5.1. Vid budgivning och köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser och bud presenteras på Webbplatsen exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Vid köp via Webbplatsen tillkommer, utöver avgiften för tjänsten, för varje enskilt Auktionsföremål moms och andra förekommande lagstadgade avgifter på avgivet högsta bud, se Objektsbeskrivningen för mer information. Moms tillkommer även på avgiften för tjänsten. Kunden åtar sig att själv kontrollera om momsen på aktuellt Auktionsföremål är avlyftbar i dennes verksamhet.

5.2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt på Webbplatsen. PS har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med det vinnande budet. PS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5.3. Betalning ska ske omgående efter att du vunnit auktionen, ditt bud blivit godkänt och PS skickat en faktura till din mail. Om din betalning inte görs omgående kommer PS inom tre (3) kalenderdagar skicka en påminnelse till dig. Om du trots påminnelsen inte betalar kan PS komma att skicka ytterligare en påminnelse till dig. Om betalning inte gjorts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionens sluttid har PS rätt att kräva att köpet fullgörs. PS har i sådant fall även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, inklusive avgiften för tjänsten.

5.4. Uteblir betalning trots påminnelse från PS och Kunden är mer än trettio (30) dagar sen med betalning från det att betalning skulle ha skett har PS rätt att ta ut dröjsmålsränta och/eller inkassoavgift i enlighet med vad som följer av lag.

5.5. Om köpet hävs enligt punkten 5.3 ovan har PS rätten att, utan att först underrätta den vinnande Kunden, sälja om Auktionsföremålet till det utrops- och bevakningspris som PS finner lämpligt. Vid omförsäljning har PS rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka PS fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

5.6. Om Kunden befinner sig utanför Sverige skickas fakturan med tillkommande svensk moms. Momsen ska betalas till PS och återbetalas sedan till Kunden när exportdeklaration eller annan handling som styrker att Auktionsföremålet lämnat Sverige kommer PS tillhanda. För att återbetalningen av momsen ska kunna ske måste exporthandlingen vara PS tillhanda senast fjorton (14) dagar efter fakturadatum. Kunden ska även till PS insända fullständig bankinformation såsom IBAN konto, BIC/SWIFT kod samt bankens namn och adress. Kunden ansvarar för all tullhantering av Auktionsföremålet.

5.7. PS återbetalar endast moms till Kunder utanför Sverige som är registrerade företag med en giltig utländsk adress. Kunder inom EU ska alltid uppge giltigt ”Value Added Tax” (VAT) nummer vid registrering.

6. Avhämtning, undersökning och transport

6.1. Datum och tid för avhämtning av köpt Auktionsföremål anges på orderbekräftelsen, Objektsbeskrivningen eller den faktura som ställts till den vinnande Kunden. PS ansvarar inte för transport, och frakt ingår inte i ett köp av Auktionsföremålet. Leverans ska ske Ex Works anvisad avhämtningsplats (Incoterms 2010). PS ska lämna Kunden meddelande om när Auktionsföremålet finns tillgängligt för avhämtning. Om inte annat särskilt överenskommits med Kunden ska avhämtning av Auktionsföremålet enligt denna punkt ske på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen. För Auktionsföremål som inte avhämtats inom föreskriven tid har PS rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista som framgår på Webbplatsen. Om Kunden är förhindrad att hämta Auktionsföremålet på utsatt datum och tid måste Kunden kontakta PS enligt den kontaktinformation som angetts av PS.

6.2. Vid avhämtning av Auktionsföremålet ska kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse medtas. Inropade Auktionsföremål får inte avhämtas innan full betalning kommit PS tillhanda.

6.3. Vid avhämtning av Auktionsföremålet är Kunden skyldig att undersöka Auktionsföremålet för att säkerställa att Auktionsföremålet inte är felaktigt. Kund som hämtar Auktionsföremål genom ombud eller transportföretag måste skriva under ett leveransgodkännande genom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för Kundens räkning undersöka och hämta Auktionsföremålet.

6.4. Om ett Auktionsföremål inte avhämtats på den utlämningsdag som framgår av orderbekräftelsen eller Objektsbeskrivningen, har PS rätt att överföra Auktionsföremålet till ett av PS anlitat lagrings-/speditionsföretag, häva och omförsälja i enlighet med punkt 5.3 och 5.5 ovan alternativt kassera Auktionsföremålet. Vid det fall Auktionsföremålet rör fast egendom har Kunden rätt till tillträde vid ett bestämt datum i enlighet med överenskommelse mellan fastighetsägaren och Kunden. Kunden blir även fakturerad för specifika transportkostnader i enlighet med Speditörens vid var tid gällande prislista som anges på Webbplatsen.

6.5. PS kan efter särskild överenskommelse med Kunden ordna transport av Auktionsföremål. Alla transporter, såväl inom som utom Sverige, sker då normalt med externt avtalad aktör (”Speditör”) och utförs i enlighet med Speditörens gällande regler. Beslut om Speditör kan ske först efter fullgjord betalning.

6.6. Vid eventuella klagomål eller anspråk hänförliga till transporten får Kunden vända sig till Speditören direkt. PS ansvarar under inga omständigheter för sådan transport eller skador eller försening relaterade till transporten eller annan omständighet på Speditörens sida. Kunden blir även fakturerad för specifika transportkostnader i enlighet med Speditörens vid var tid gällande prislista som anges på Webbplatsen. I det fall PS åtar sig i enskilda fall att emballera och skicka köpta Auktionsföremål, sker detta för Kundens räkning och på Kundens risk. PS ansvarar inte för skador på köpta Auktionsföremål som skett under sådan transport eller för försvunna försändelser.

6.7. Äganderätten till Auktionsföremålet övergår från PS till Kunden så snart Kunden till fullo betalat för Auktionsföremålet.

7. Ansvar för fel

7.1. En beskrivning av Auktionsföremålet och dess skick finns i Objektsbeskrivningen. För fel i Auktionsföremålet som består i att Auktionsföremålet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta ansvarar PS enligt nedanstående regler. 

7.2. PS ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. PS ansvarar inte heller för:

(a) fel, brister eller skador som framgår av auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen;

(b) fel som Kunden med hänsyn till Auktionsföremålets art, pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(c) fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom Objektsbeskrivningen och studera de bilder som bifogats Auktionsföremålet eller sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsföremålet enligt punkten 3 eller punkten 6.3 ovan.

7.3. PS ansvarar inte för fel som beror på att Auktionsföremålet avviker från vad som objektivt kan förväntas av Auktionsföremålet som en begagnad vara om PS vid köpet har informerat Kunden om felet och Kunden uttryckligen och separat har godkänt felet. Det innebär t.ex. att begagnade varor inte ska anses felaktiga om felet beror på normalt slitage.

7.4. PS ansvarar vidare inte för fel om Auktionsföremålet säljs som ”reparationsobjekt”, även om Auktionsföremålet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. PS ansvarar inte för att beskrivningar av Auktionsföremålet i auktionsförteckningen eller Objektsbeskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter.

7.5. Om Auktionsföremålet inte kan utlämnas efter avslutad auktion kommer PS att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet till Kunden, samt även ersätta Kundens kostnader som är förenade med resa till platsen för avhämtning i enlighet med de vid var tid gällande ersättningsnivåer som framgår på Webbplatsen.

7.6. PS ansvarar inte för fel hos Auktionsföremål som sålts för Kronofogdemyndigheten, konkursbo eller på uppdrag av inkassoföretag eller leasingföretag. Kunden avstår från rätten att göra gällande någon som helst påföljd på grund av fel hos sådant Auktionsföremål.

8. Reklamationer

8.1. Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktig om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar PS meddelande om felet (reklamation).

8.2. Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet i enlighet med punkten 4 och punkten 6.3 ovan. Fel, som märkts eller bort ha märkts när Auktionsföremålet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast. I övrigt ansvarar PS endast för fel som Kunden skriftligen påtalar inom femton (15) dagar från Kundens avhämtande av Auktionsföremålet.

8.3. Auktionsföremål som säljs på uppdrag av Kronofogdemyndigheten, konkursbo eller på uppdrag av inkassoföretag eller leasingföretag kan inte reklameras.

8.4. Reklamationer ska göras enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftlig meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. PS förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

8.5. Vid fel i ett Auktionsföremål har PS rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att

(a) i första hand avhjälpa felet,

(b) i andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag, eller

(c) i tredje hand ersätta Kunden med en ersättningsvara.

8.6. PS står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av PS.

8.7. Om avhjälpande enligt punkten 8.5 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som PS ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till PS vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.

8.8. Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som PS ansvar för är PS berättigad till ersättning för sina kostnader.

8.9. De påföljder som följer enligt denna punkt 9 är exklusiva och de enda påföljderna Kunden har rätt till vid reklamation.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. PS har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. PS har inte heller något ansvar för eventuella rättsliga fel. PS totala ansvar för varje Auktionsföremål är under alla omständigheter begränsat till värdet på det specifika Auktionsföremålet. PS ansvarar inte i något fall för indirekta förluster.

9.2. Till undvikande av missförstånd ansvarar PS inte i något fall för någon skada eller förlust som drabbar Kunden på grund av att Auktionsföremålet inte funnits tillgängligt för avhämtning på dagen och platsen för avhämtning, såsom t.ex. vid stöld eller då Auktionsföremålet inte längre finns tillgängligt för PS att sälja på grund av orsaker som är förknippade med Auktionsföremålets säljare. PS enda ansvar vid sådana situationer är begränsat till att betala tillbaka det belopp som Kunden eventuellt redan betalat till PS för Auktionsföremålet.

10. Särskilda villkor vid försäljning av utmätt gods

10.1. PS erbjuder även försäljning av utmätt gods för Kronofogdemyndighetens räkning på Webbplatsen. Vid försäljning av dessa Auktionsföremål gäller särskilda villkor enligt följande.

10.2. Auktionsföremålen säljs på exekutiv anbuds-/auktionsförsäljning för Kronofogdemyndighetens räkning. Kronofogdemyndigheten har rätt att inställa försäljningen eller att inställa vissa Auktionsföremål för försäljning med kort varsel. Auktionsföremålen säljs i det skick som de befinner sig i vid försäljningstillfället. Inga reklamationer beaktas.

10.3. PS gör ingen fullständig test av exekutiv försäljningsegendom och Objektsbeskrivningen på Webbplatsen är bara allmän. Kunden måste själv på visningen förvissa sig om Auktionsföremålets skick och kontrollera Objektsbeskrivningen. Auktionsföremålen kan inte godkännas vid avhämtning, utan Kunden är bunden vid sitt vinnande bud oavsett Auktionsföremålets skick.

11. Ändringar av Villkoren

11.1. PS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännandet sker elektroniskt), alternativt trettio (30) dagar efter att PS har informerat Kunden om ändringarna. PS rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Force Majeure

12.1. Om PS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som PS inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, pandemi, terroristattack, stöld, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom PS kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om PS fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre (3) månad av befrielsegrund enligt denna punkt 12, får Kunden häva köpet. Om Kunden häver köpet på grund av att PS inte kunnat fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren kommer PS att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet med avdrag för ersättning för avgift för tjänsten och andra skäliga kostnader PS har haft i sina försök att fullfölja sina åtaganden enligt dessa Villkor.

13. Kontakt

13.1. Vid frågor eller klagomål kan Kunden kontakta PS via info@ps.se, 0771 10 11 00 eller via PS chattfunktion på Webbplatsen.

14. Tillämplig lag

14.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.


Dessa Villkor har fastställts av PS den 21-06-2022