Uppdaterad Integritetspolicy enligt GDPR

PS värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av PS.

Allmänt

PS AUCTION AB, (”PS”/”vi”) org.nr 556632-1468, med adress Kindsvägen 44, 512 50 Svenljunga, telefonnummer 0771-10 11 00 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in av PS om dig som säljare, köpare eller budgivare av ett objekt. Policyn gäller även för dig som har ett användarkonto på www.psauction.se (”Webbplatsen”) samt för dig som representerar en säljare, köpare eller budgivare, till exempel när denne är ett företag och du agerar som företagets kontaktperson.

Vad som anges om säljare, köpare eller budgivare i denna policy omfattar i tillämpliga delar även dig som representerar en säljare, köpare eller budgivare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen eller från en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du vill sälja ett objekt via oss eller om du vill lägga ett bud och/eller göra ett köp genom oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett konto hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev eller skickar en intresseanmälan till oss via Webbplatsen. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, ditt personnummer, uppgifter om din ekonomiska situation och ditt betalkortnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: Utöver de uppgifter du har lämnat till oss kommer vi även att behandla uppgifter om ditt köp och din bud- och köphistorik eller säljhistorik. När du besöker Webbplatsen kommer vi automatiskt samla in personuppgifter via Webbplatsen, till exempel information om din IP-adress och vilka varor du sökt efter, tittat på samt budat på. Om du inte har kontakt med oss i egenskap av privatperson kan vi även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera försäljning av ditt objekt om du är säljare eller administrera dina budgivningar, bevakningar, dina köp på Webbplatsen och ditt användarkonto om du är köpare. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig, genomföra kundundersökningar samt för att sammanställa statistik. Se mer information nedan.

Administration av dina försäljningar och/eller köp på Webbplatsen

Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress, budgivnings-information och telefonnummer för att kunna administrera ditt användarkonto, de bud du lägger samt ditt köp och för att fullfölja våra övriga åtaganden gentemot dig som säljare eller köpare. Om du vill finansiera ditt köp med PS Finans eller om vi annars enligt gällande lagstiftning har rätt att göra så kan även komma att behandla uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna göra en kreditprövning samt fastställa din identitet i samband med detta. Den lagliga grunden för vår behandling enligt denna punkt är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig om försäljning eller köp av ett objekt. Du behöver ha ett användarkonto hos oss för att kunna lägga bud samt köpa objekt på Webbplatsen. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att sälja ett objekt åt dig eller genomföra ditt köp på Webbplatsen eller annars uppfylla de åtaganden vi har gentemot dig. Om vi inte behandlar ditt personnummer och uppgifter om din ekonomiska situation kan vi inte göra en kreditprövning och kommer därför inte kunna bevilja dig kredit.

Administration av ditt användarkonto

För dig som registrerat ett användarkonto behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även ditt personnummer, budgivnings- och köphistorik och IP-adress. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto och för att underlätta för dig som användare på Webbplatsen. Din budgivnings- och köphistorik behandlas också för att du på ett enkelt sätt ska kunna få en översikt över de bud du har lagt och de köp du har gjort. Din IP- adress behandlar vi för att du ska kunna härleda ett lagt bud till just dig och på det viset säkerställa att rätt person har vunnit budgivningen av ett objekt. Den lagliga grunden för behandlingen enligt denna punkt är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du registrerat ditt användarkonto hos oss.

Marknadsföringsändamål m.m.

Vi vill gärna att du fortsätter sälja eller köpa objekt via oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden och information om oss kan vi under en begränsad period komma att behandla din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer för att skicka våra nyhetsbrev och andra utskick till dig via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte.

Om du har lämnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du registrerat ett användarkonto, kommer din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt användarkonto eller återkallar ditt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall alltså ditt samtycke.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av PS samt relevant bolag i PS-koncernen. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

 • För att det du har köpt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för eventuell transport av din beställning.

 • För betalning kan vi komma att dela uppgifter om ditt betalkortnummer med betalningsförmedlare och för kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation med kreditföretag.

 • För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.

 • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till PS.

 • Våra agenter kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden som PS agent.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera försäljning, budgivning eller köp av ett objekt eller för att annars fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera försäljningen, budgivningen eller köpet eller annars fullgöra vårt avtal.

  För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

  I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. PS kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

  Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av din e-mailadress, adress och mobiltelefonnummer för marknadsföringsändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

  För dig som registrerat ett användarkonto hos os s behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i två år. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter två år efter gjort köp.

  Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

  Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: gdpr@psauction.com. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos PS Auction är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

 

Överföring till tredje land

PS Auction överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

PS Auctions webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookie funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på PS Auction.

 

Dessa Villkor har fastställts av PS den 21-05-2018